Onze bedrijfsinformatie

Reaal is voor levensverzekeringen en hypotheken een handelsnaam van SRLEV N.V., gevestigd te Alkmaar, KVK 34297413 en Proteq Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Alkmaar, KVK 37056151.

Voor schadeverzekeringen en inkomensverzekering is Reaal een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. Zij is een naamloze vennootschap met statutaire zetel te ‘s-Gravenhage. Zij heeft haar adres aan de Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK ‘s-Gravenhage. Zij is ingeschreven in het handelsregister van de KVK onder dossier­nummer 27023707, in het register van de AFM onder nummer 12000475 en in het register van DNB.

Athora Netherlands N.V. is het moederbedrijf van SRLEV N.V. en enkele andere bedrijven. Zij is een naamloze vennootschap met statutaire zetel te Amstelveen. Zij heeft haar adres aan de Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen en is ingeschreven in het handelsregister van de KVK onder dossiernummer 30099450.

Als een verzekeraar in financiële problemen raakt

DNB houdt prudentieel toezicht. Dat betekent onder andere dat DNB controleert of financiële ondernemingen hun financiële verplichtingen kunnen nakomen. Dit toezicht op verzekeraars verkleint de kans op een faillissement, maar sluit risico's nooit uit.

Sinds 1 januari 2019 is de 'Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars' van kracht. Deze wet geeft DNB meer instrumenten om in te grijpen als het misgaat bij een verzekeraar. Ook de curator krijgt bij faillissement meer bevoegdheden om zo de polishouder beter te beschermen. Met de invoering van 'Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars' zijn de 'noodregeling' en de 'opvangregeling' voor verzekeraars komen te vervallen.

Indien een verzekeraar in de financiële problemen raakt, zijn er 2 mogelijkheden:

1) DNB gaat over tot afwikkeling van een verzekeraar. Dit kan DNB op 4 verschillende manieren of in een combinatie toepassen:

 • Bail-in

  Bail-in houdt kort gezegd in dat DNB aandelen van aandeelhouders en vorderingen van schuldeisers (waaronder polishouders) kan afschrijven of omzetten in aandelen van de verzekeraar of van een overbruggingsinstelling. Bail-in gebeurt in de omgekeerde volgorde van die waarin vorderingen in faillissement voor vergoeding uit de boedel in aanmerking zouden komen (omgekeerde faillissementsladder).

  Bail-in vindt dus als eerste plaats bij de aandeelhouders en vanwege hun hoge bevoorrechte positie zullen polishouders bij de laatsten horen waarvan de vorderingen worden afgeschreven of omgezet. Bail-in is gericht op het voortzetten van de verzekeringsportefeuilles en niet zozeer op het voortzetten van de verzekeraar.

 • Overgang van onderneming

  Overgang van onderneming, overbruggingsinstelling en afsplitsing activa/passiva maken het mogelijk dat DNB de hele onderneming van de verzekeraar of delen ervan kan overdragen aan een private partij of aan een overbruggingsinstelling. Deze afwikkelingsinstrumenten kunnen in samenhang met bail-in worden toegepast.

 • Overbruggingsinstelling

  Overbruggingsinstelling, overbruggingsbank of brugbank is een onderneming die geheel of gedeeltelijk in publieke handen is. De overbruggingsinstelling staat los van de oude onderneming en heeft een eigen vergunning. Het deel van de oude onderneming dat overblijft, gaat vervolgens failliet. Het betreft hier een tijdelijk oplossing om de tijd te overbruggen tussen het falen van een onderneming en de verkoop van deze onderneming aan een marktpartij.

 • Afsplitsing activa-passiva

  Afsplitsing van activa en passiva lijkt op overbruggingsinstelling. Ook hier zet DNB een deel van de onderneming over naar een andere onderneming. Meestal gaat het om de slechte activa zodat de onderneming weer gezond wordt. Het verschil met overbruggingsinstelling is dat de overdracht geen deposito's bevat.

2) DNB vraagt het faillissement aan van de verzekeraar.

DNB zal voor afwikkeling kiezen vanuit het algemeen belang. Zij beoordeelt dan eerst of afwikkeling een betere bescherming biedt voor polishouders dan een faillissement. Dus of het uiteindelijke resultaat na afwikkeling voor polishouders beter of in elk geval niet slechter zal zijn dan na faillissement. Lees meer over de opvangregeling