Bijzondere Rechtsbijstand

Dekking

Hier ben je voor verzekerd

Hiermee verzeker je juridische hulp van DAS bij conflicten met de overheid en tuchtrechtinstanties over een tegen een verzekerde ingestelde straf-, tucht- en/of bestuursrechtelijke procedure door of in verband met een (vermeende) fout. Ook verzeker je juridische hulp van DAS bij conflicten met Reaal over een (gedeeltelijk) afgewezen schade of de behandeling van een schade op deze BAV. En ook bepaalde conflicten met opdrachtgevers zijn verzekerd. Voorwaarde is dat je een in geld uit te drukken belang moet hebben bij het conflict.

 • Verzekerd

  Met de extra dekking Bijzondere Rechtsbijstand is je bedrijf verzekerd voor juridische hulp van DAS bij een aantal conflicten. Voorwaarde is dat je een in geld uit te drukken belang moet hebben bij het conflict en dit belang minimaal €500 bedraagt. Met juridische hulp bedoelen wij:

  • Het geven van advies over je rechtspositie en de juridische mogelijkheden.
  • Het voor en namens jouw bedrijf optreden en bijstaan bij conflicten met derden.
  • Het opstellen van processtukken en de verdediging hiervan als de zaak aan een rechter moet worden voorgelegd.
  • Het inschakelen van een advocaat om je bij te staan bij de rechter, als dat nodig is.
  • Het betalen of voorschieten van de kosten van rechtshulpverlening.
  • Ervoor zorgen dat de partij met wie je een conflict hebt, zich houdt aan de uitspraken van een rechter.

  Je bedrijf krijgt de juridische hulp in beginsel van een juridische specialist van DAS.

  Je bent verzekerd voor juridische hulp bij conflicten:

  • met de overheid en/of tuchtrechtinstanties die te maken hebben met (vermeende) fouten.
  • met opdrachtgevers over honorarium, het salaris, de voorschotten en de onkosten van verzekerde als een opdrachtgever van mening is dat een verzekerde deze door of in verband met een (vermeende)fout niet aan hem in rekening kan brengen of als de opdrachtgever deze bedragen door of in verband met een (vermeende) fout van verzekerde terugvordert.
  • met opdrachtgevers over kosten die verband houden met het als gevolg van een (vermeende) fout geheel of gedeeltelijk opnieuw of alsnog uitvoeren van de werkzaamheden.
  • met Reaal over een (gedeeltelijk) afgewezen schade of de behandeling van een schade op deze BAV.

  Als de BAV van Reaal geen dekking biedt, is je bedrijf ook verzekerd voor juridische hulp bij:

  • Een conflict van een verzekerde met diens opdrachtgever of een andere derde over de aansprakelijkheid van een verzekerde voor een door de opdrachtgever of een andere derde geleden schade door of in verband met een (vermeende) fout.

  Wil je precies weten wat er verzekerd is met extra dekking Bijzondere Rechtsbijstand? Lees dan de aanvullende voorwaarden Bijzondere Rechtsbijstand.

 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd met Bijzondere Rechtsbijstand:
  Je bedrijf is niet verzekerd voor juridische hulp:

  • bij afwijzing van schade op de BAV omdat je de premie niet, niet volledig of te laat hebt betaald. Of omdat je de schade te laat hebt gemeld, onvolledige of onjuiste informatie hebt gegeven of fraude hebt gepleegd.
  • bij conflicten met DAS.
  • bij aanvragen van faillissement of een surseance van betaling die door je bedrijf of tegen je bedrijf zijn ingediend.
  • als de (vermeende) fout te maken heeft met medisch handelen.
  • als je een conflict bewust hebt veroorzaakt.
  • als je een strafzaak door het betalen van een transactie- of schikkingsvoorstel kunt of had kunnen voorkomen.

  Dit is een beperkte omschrijving van de conflicten waarvoor juridische hulp niet verzekerd is. Welke conflicten meer niet verzekerd zijn, lees je in artikel 2.5 van de aanvullende voorwaarden Bijzondere Rechtsbijstand.

Standaard­dekking beroeps­aansprakelijkheid

Wat is verder van belang

Welke kosten zijn verzekerd?

In artikel 2.7 van de aanvullende voorwaarden van de extra dekking Bijzondere Rechtsbijstand lees je precies welke kosten DAS betaalt. Je kunt hierbij denken aan:

 • De kosten van juridische hulp van deskundige medewerkers die in loondienst zijn van DAS.
 • Andere kosten die volgens DAS nodig zijn voor rechtsbijstand, bijvoorbeeld voor deskundigen die niet in loondienst zijn bij DAS. DAS betaalt per conflict nooit meer kosten dan € 50.000.

Voor gerechtelijke of administratieve procedures waarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt en waarvoor op jouw verzoek door DAS een externe deskundige of rechtshulpverlener is ingeschakeld, gelden er maximale vergoedingen per procedure. DAS betaalt voor de behandelkosten (honorarium inclusief kantoorkosten en overige kosten) van deze externe rechtshulpverlener maximaal € 5.000. Voor bestuursrechtelijke procedures geldt een bedrag van € 3.000 voor 2 instanties tezamen.

Eigen risico

Je betaalt een eigen risico van € 500 als je wilt dat DAS een externe rechtshulpverlener (bijvoorbeeld een advocaat) inschakelt om namens je bedrijf een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren. Dat hoeft niet, als het volgens de wet- en regelgeving verplicht is om voor die procedure een advocaat in te schakelen (verplichte procesvertegenwoordiging).