De compensatiebe­rekening

Je krijgt compensatie als het kosten­percentage voor je verzekering hoger is dan het maximale kosten­percentage dat wij hebben afgesproken met consumentenstichtingen. Het maximale kosten­percentage is vastgelegd in onze compensatie­regeling. Het compensatie­bedrag over het verleden storten we meteen in je verzekering. Betaal je nog premie, dan storten we vervolgens voortaan ieder jaar een gelijk bedrag in je verzekering. Op deze pagina lees je hoe we deze compensatie­bedragen berekenen.

Stap 1:

be­rekening van het compensatie­bedrag op de einddatum

Eerst stellen we vast of de verzekering op de einddatum meer waard zou zijn geweest als we de maximale kosten hadden berekend in plaats van de werkelijke kosten. Dit doen we door de volgende twee bedragen te berekenen. De verzekering wordt hiervoor op dagbasis nagerekend. In werkelijkheid bestaan de twee be­rekeningen dus uit een groot aantal afzonderlijke be­rekeningen:

 • De waarde van de verzekering op de einddatum, op basis van de daadwerkelijk in rekening gebrachte kosten.
 • De waarde van de verzekering op de einddatum, op basis van het in de compensatie­regeling genoemde kostenmaximum.

Je hebt recht op compensatie als het eerste bedrag lager is dan het tweede. Er worden in dat geval meer kosten ingehouden dan de maximale kosten volgens onze compensatie­regeling. Door de hogere kosten valt de waarde van de verzekering op de einddatum lager uit. Het verschil is het compensatie­bedrag op de einddatum. De waarde op de einddatum is nu natuurlijk nog niet bekend. Daarom gaan we er vanuit dat het rendement van de fondsen in de toekomst ieder jaar 6% bruto is. De fondskosten moeten daar nog wel vanaf. Waarom 6%? In onze compensatie­regeling is afgesproken dit percentage te gebruiken om het compensatie­bedrag te berekenen als een klant de verzekering voor de einddatum beëindigt (afkoopt). Ook dan moet het definitieve compensatie­bedrag meteen worden bepaald.

Stap 2:

compensatie­bedrag op de einddatum terugrekenen naar moment van storten

In de vorige stap hebben we het compensatie­bedrag op de einddatum berekend. Maar we willen juist weten welk bedrag we in de verzekering moeten storten. Het compensatie­bedrag op de einddatum moet dus worden teruggerekend naar het moment van storten.

Dit doen we met een rekenrente van 4%. We gaan er dus vanuit dat het gestorte bedrag vanaf het moment van storten tot de einddatum ieder jaar 4% in waarde stijgt. In euro's betekent dit dat € 10 nu over een jaar € 10,40 waard is. Zo rekenen we het bedrag op de einddatum terug naar een compensatie­bedrag voor de periode tot nu toe. En – als je nog premie betaalt – een jaarlijks te storten gelijk bedrag in de toekomst.

Als je verzekering met precies 4% per jaar groeit, zijn de in totaal gestorte compensatie­bedragen straks, als de verzekering eindigt, precies aangegroeid tot het in stap 1 berekende bedrag. De werkelijke waardegroei van je verzekering kan uiteraard hoger of lager uitvallen. Dit hangt af van de koersontwikkeling van de fondsen.

Een voorbeeld

Een beleggings­verzekering eindigt op 1 juni 2022. De klant betaalt ook premie tot deze datum. Op 1 april 2012 berekenen we het compensatie­bedrag op de einddatum. Voor de periode vanaf 1 april gaan we hierbij uit van 6% bruto rendement. Het compensatie­bedrag op de einddatum is € 1.060. Vervolgens rekenen we dit bedrag terug naar:

 • Een bedrag voor het verleden dat we op 1 april in de verzekering storten. Dit is € 213.
 • Een bedrag dat we voortaan jaarlijks vanaf 1 april 2013 t/m 1 april 2021 in de verzekering storten. Dit is € 66. In 2022 eindigt de verzekering op 1 juni en is het bedrag vanaf 1 april tot 1 juni: € 11.

In het overzicht hieronder zie je dat de som van alle compensatie­bedragen inclusief de jaarlijkse waardegroei van 4% gelijk is aan het compensatie­bedrag op de einddatum van € 1060.

Overzicht

Waardegroei compensatie­bedragen

Conclusie

Deze klant krijgt dus in totaal € 818 in zijn verzekering gestort. Als de bedragen die de klant nu en daarna ontvangt met 4% per jaar groeien zijn alle stortingen samen inclusief de waardegroei op de einddatum € 1.060 waard. In werkelijkheid kan de waarde hoger of lager uitpakken. Dat hangt af van de koersontwikkelingen van de fondsen.

 • Hoe wordt de hoogte van de compensatie bepaald?

  verzekering betaalt ten opzichte van de waarde van de verzekering op de einddatum. Omdat we direct compenseren, moeten we het definitieve compensatie­bedrag echter nú al vaststellen. We moeten nu dus een inschatting maken van de waarde van de verzekering op de einddatum. Hiervoor gaan we ervan uit dat de verzekering met 6% bruto per jaar in waarde groeit. Bruto betekent dat de kosten er nog vanaf gaan.
  Om te bepalen of je compensatie krijgt, hebben wij de volgende be­rekeningen gemaakt:

  • Een be­rekening van de waarde van de verzekering op de einddatum op basis van een rendement van 6% en de werkelijke kosten
  • Een be­rekening van de waarde van de verzekering op de einddatum op basis van een rendement van 6% en het kostenmaximum dat voor je verzekering geldt.

  Je hebt recht op compensatie als de uitkomst van be­rekening 1 lager is dan de uitkomst van be­rekening 2. De verzekering zou dan meer waard geweest zijn als de maximale kosten waren berekend in plaats van de werkelijke kosten. Het verschil is het compensatie­bedrag op de einddatum.

  Omdat we niet op de einddatum, maar direct compenseren hebben we het compensatie­bedrag op de einddatum teruggerekend naar het moment van storten. Vanaf dat moment wordt het geld belegd in fondsen en ontwikkelt de waarde zich. We gaan er hierbij vanuit dat de waarde ieder jaar met 4% stijgt. In werkelijkheid kan de waarde hoger of lager uitvallen. Dat hangt af van de koersontwikkelingen van de fondsen.

 • Wat moet ik nu doen om de compensatie te ontvangen?

  Heb je een lopende beleggings­verzekering? Dan hoeft je niets te doen. Is je beleggings­verzekering vóór 1 januari 2008 tot uitkering gekomen, afgekocht of op een andere manier beëindigd? En heb je deze verzekering niet binnen 5 jaar tussentijds beëindigd? Dan moet je binnen 3 jaar na publicatie van de compensatie­regeling zelf bij Reaal aangeven dat je gebruik wilt maken van de compensatie­regeling.

 • Het rekening­nummer in de brief klopt niet. Wat moet ik doen?

  Heb je een brief ontvangen waarin een compensatie­bedrag wordt genoemd? Controleer dan eerst goed of het rekening­nummer wordt genoemd in de brief en of dit nummer juist is. Bij de meeste brieven staat het rekening­nummer bovenaan pagina 2.

  Als het rekening­nummer in de brief staat en correct is, dan hoef je niets te doen. Als er geen rekening­nummer in de brief staat, of het nummer niet correct is, vul dan het formulier in dat je bij de brief ontvangen hebt.

 • Wat wordt bedoeld met kostenmaximum?

  Reaal heeft een maximum aan kosten afgesproken voor beleggings­verzekeringen die tot doel hebben een bedrag op te bouwen. Dit maximum is een percentage dat, gemeten over de gehele looptijd van de verzekering, ieder jaar in rekening mag worden gebracht.

  Het percentage wordt in rekening gebracht over de gemiddelde waarde van de verzekering. Zijn de werkelijke kosten hoger dan dit maximum? Dan vergoedt Reaal een bedrag. Onder kosten vallen niet de premies voor verzekerings­dekkingen zoals de overlijdensrisico­dekking.

 • Kan ik het kostenmaximum zelf berekenen door het percentage te berekenen over de totale premie die ik betaald heb?

  Nee, deze rekenmethode is onjuist. We leggen je uit waarom. Het kosten­percentage dat in de compensatie­regeling staat is het gemiddelde kosten­percentage dat jaarlijks in rekening mag worden gebracht op de gemiddelde waarde van je verzekering over de gehele looptijd. Dit is dus iets anders dan een percentage aan kosten dat op iedere betaalde premie in rekening wordt gebracht.

 • Waarom valt de premie die ik voor mijn overlijdensrisico­dekking betaal niet onder de kosten?

  Bij de be­rekening van de kosten moet onderscheid gemaakt worden tussen kosten voor de beleggings­verzekering en premies voor de overlijdensrisico­dekking. De premies betaal je voor de overlijdensrisico­dekking en zijn dus geen kosten. In ruil voor deze premies keert Reaal een bedrag uit als de door jou opgegeven verzekerde overlijdt.

  De kosten voor de beleggings­verzekering bestaan bijvoorbeeld uit de kosten bemiddelaar (financieel adviseur), kosten voor het beheer van het beleggings­fonds en de kosten van de verzekeringsmaatschappij.

 • Waarom zijn de kosten in de eerste jaren hoger?

  Een beleggings­verzekering is een combinatie van beleggen en een overlijdensrisico­dekking. Een beleggings­verzekering heeft vaak een lange looptijd. Het is gebruikelijk om de kosten die aan het begin van de verzekering worden gemaakt in het eerste deel van de looptijd, meestal 5 of 10 jaar, van de verzekering te verrekenen.

  Het gaat om de kosten van acceptatie en opmaak van de verzekering door Reaal, én de vergoeding voor advies en bemiddeling die door Reaal zijn uitgekeerd aan je financieel adviseur. Na de periode van 5 of 10 jaar, als alle premies tijdig zijn betaald, worden alleen nog doorlopende kosten (beheer) in rekening gebracht.

 • Hoeveel compensatie ontvang ik in het jaar dat mijn verzekering afloopt?

  In de meeste gevallen eindigt de verzekering op een ander moment dan het jaarlijkse moment van storten. In dat jaar ontvang je dan een bedrag naar rato. Dat betekent dat we berekenen op welk deel van het jaarlijkse bedrag je recht hebt, afhankelijk van de periode dat je verzekering nog loopt.

 • Was jouw beleggings­verzekering geen lijfrente­verzekering?

  Dan houden wij geen loonheffing in op het compensatie­bedrag. Op je laatste polisblad kun je controleren of je een lijfrente­verzekering hebt.