Veelgestelde vragen

Arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • Wat is acceptatie?

  Als je een arbeids­ongeschiktheids­verzekering bij ons afsluit, willen we een goed beeld hebben van jouw persoonlijke situatie. De omstandigheden waarin je woont en werkt zijn namelijk van belang voor het bepalen van je premie.

 • Waarom wil Reaal inzicht in je gezondheidssituatie?

  Op het moment dat een van de verzekerden arbeids­ongeschikt raakt, keert de verzekeringsmaatschappij een bedrag uit. De kans dat de verzekeringsmaatschappij moet uitkeren is voor een groot deel afhankelijk van bovenstaande punten. Reaal wil dan ook een goede inschatting maken van de (gezondheids)situatie van de kandidaat-verzekerde(n).

 • Wat is tele-acceptatie?

  Reaal beoordeelt naar aanleiding van je aanvraag­formulier en je gezondheids­verklaring of je in aanmerking komt voor een arbeids­ongeschiktheids­verzekering (dit noemen wij het acceptatieproces). Bij tele-acceptatie vraagt een team van deskundigen door op de antwoorden die je hebt gegeven op het aanvraag­formulier en de gezondheids­verklaring. Dit gebeurt in een telefonisch vraaggesprek.

 • Wat zijn de voordelen van tele-acceptatie?

  Reaal beoordeelt naar aanleiding van je aanvraag­formulier en je gezondheids­verklaring of je in aanmerking komt voor een arbeids­ongeschiktheids­verzekering (dit noemen wij het acceptatieproces). Bij tele-acceptatie vraagt een team van deskundigen door op de antwoorden die je hebt gegeven op het aanvraag­formulier en de gezondheids­verklaring. Dit gebeurt in een telefonisch vraaggesprek.

 • Hoe ziet het tele-acceptatieproces eruit?

  Een acceptant van Reaal belt je om een afspraak voor een tele-acceptatiegesprek te maken.

  • De acceptant vertelt met wie je het gesprek hebt en wat je van het gesprek kunt verwachten.
  • Tijdens het tele-acceptatiegesprek lopen we telefonisch de antwoorden met je door, die je op de gezondheids­verklaring en het aanvraag­formulier hebt ingevuld.
  • Het gesprek voer je met een lid van het tele-team. Dit kan een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige en/of een acceptant zijn. Dit is afhankelijk van de antwoorden die je gegeven hebt.
 • Wat verwachten wij van je?

  • Dat je alle vragen op de gezondheids­verklaring en het aanvraag­formulier beantwoordt.
  • Dat je in de week na het indienen van je aanvraag telefonisch bereikbaar bent.
  • Dat je tijdens het tele-acceptatiegesprek alle vragen naar waarheid beantwoordt.
  • Dat je binnen 48 uur nadat je de uitwerking van het tele-acceptatiegesprek per mail hebt ontvangen aangeeft dat de uitwerking juist is of opmerkingen aan ons doorgeeft.
 • Wanneer is er sprake van een medische keuring?

  Bij aanvang van de verzekering is een gezondheids­verklaring voldoende. Dus je hoeft niet gekeurd te worden als gevolg van de hoogte van het verzekerde bedrag/de verzekerde dag­uitkering, de leeftijd of de beroep-/beroepswerkzaamheden. Een keuring blijft toch mogelijk als het Tele-acceptatiegesprek daar aanleiding toegeeft.

 • Wat is een medische beoordeling?

  Een medische beoordeling is de inschatting van een medisch adviseur of er sprake is van een normaal of verhoogd risico op arbeids­ongeschiktheid. De medisch adviseur maakt deze inschatting op basis van de medische gegevens uit de gezondheids­verklaring (pdf) die de klant heeft ingevuld. Eventueel met opgevraagde medische informatie over de klant. Ook kijkt de adviseur naar algemene statistische gegevens, zoals leeftijd en geslacht. Deze inschatting zet de medisch adviseur om in een medisch advies aan Reaal.
  Voor medische acceptatie werken wij met Veduma medisch adviseurs.

 • Wat is een medische keuring?

  Uit de medische beoordeling kan naar voren komen dat er aanvullende informatie nodig is. Dit doen wij met een medische keuring. Keuringsinstantie Meditel bekijkt dan de gezondheid van de klant met een klein, gericht onderzoek. Tijdens dit onderzoek worden de lengte en het gewicht van de klant gemeten. Daarnaast onderzoekt Meditel de urine en prikt bloed. Soms worden aanvullende vragen gesteld. De klant heeft een afspraak bij Meditel. De medisch adviseur van Veduma ontvangt de uitkomsten van het onderzoek. Veduma is het medisch adviesbureau waarmee Reaal samenwerkt. Op basis hiervan geeft de medisch adviseur van Veduma advies aan Reaal.

 • Alle informatie is bekend: wat is de volgende stap?

  Nadat alle informatie is ingewonnen wordt er een risico-inschatting gemaakt. Dit kan tot de volgende resultaten leiden:

  • De kandidaat-verzekerde wordt op normale voor­waarden geaccepteerd.
  • De verzekeraar accepteert de kandidaat-verzekerde, maar wel tegen een hogere premie. Dit gebeurt als bij de beoordeling van de gegevens blijkt dat de verzekerde niet op normale voor­waarden door de verzekeringsmaatschappij kan worden geaccepteerd.
  • De verzekeringsmaatschappij accepteert de kandidaat-verzekerde niet, op basis van de huidige gezondheidssituatie in combinatie met de ziektegeschiedenis.
 • Wat is er per 1 januari 2011 veranderd voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen?

  Inkomensverzekeraars zijn vanaf 1 januari 2011 wettelijk verplicht loonheffingen in te houden op arbeids­ongeschiktheids­uitkeringen. Het gaat om periodieke uitkeringen bij arbeids­ongeschiktheid door ziekte of een ongeval. Je kunt de loonheffingen die op de uitkering zijn ingehouden, verrekenen met de aangifte inkomstenbelasting. Je ontvangt daarvoor een jaaropgave van Reaal.

 • Wat betekent dit voor je uitkering?

  De bruto-uitkering wijzigt niet. Het bedrag dat je op je rekening ontvangt, wijzigt wel. Vanaf 1 januari 2011 houdt Reaal loonheffing in op de periodieke arbeids­ongeschiktheids­uitkeringen. Je ontvangt dan een netto-uitkering in plaats van een bruto-uitkering. Zie ook vraag 3.

 • Wat is loonheffing?

  De wettelijke loonheffing die op de uitkering wordt ingehouden, bestaat uit de loonbelasting, premies volks­verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet (ZVW-bijdrage). Deze draagt Reaal af aan de Belastingdienst. De loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting zoals bij salaris of andere inkomsten ook wordt toegepast. Je kunt de ingehouden bedragen bij de aangifte inkomstenbelasting verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting, premies volks­verzekeringen en ZVW-bijdrage.

 • Welke gegevens zijn er nodig voor een juiste inhouding en afdracht?

  Om aan de wettelijke inhoudingsverplichtingen te kunnen voldoen, heeft Reaal de volgende gegevens van je nodig:

  • Burgerservice­nummer
  • Nationaliteit
  • Kopie geldig identiteitsbewijs (bij voorkeur: paspoort of identiteitskaart)
  • Keuze toepassing loonheffingskorting: ja/nee
 • Wat is loonheffingskorting?

  Iedereen die salaris of een uitkering ontvangt, heeft recht op loonheffingskorting. De loonheffingskorting mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast.

  Meer informatie over de loonheffingskorting vind je op www.belastingdienst.nl.
  Reaal past de loonheffingskorting alleen toe als je dit hebt aangegeven.

 • Wat is het gevolg van het niet (tijdig) verstrekken van de gegevens?

  Als Reaal de informatie niet op tijd heeft ontvangen, kunnen wij niet aan de inhoudingsplicht voldoen en daarom ook niet uitkeren. Dit geldt met name voor het Burgerservice­nummer. Reaal keert pas uit na ontvangst van de gevraagde gegevens. Je kunt dit voorkomen door ons de gevraagde informatie te sturen.

 • Ik woon in het buitenland. Wordt er dan ook loonheffing ingehouden?

  Reaal heeft als uitgangspunt dat er sprake is van binnenlandse belastingplicht. Dit betekent dat wij ook loonheffingen inhouden als je in het buitenland woont.
  Het kan zijn dat je niet (meer) binnenlands belastingplichtig bent voor de Nederlandse loon- en inkomstenbelasting en/of niet (meer) premieplichtig voor de Nederlandse Volks­verzekeringen en de Zorg­verzekeringswet. Als je een beschikking van de belastingdienst hebt waarin staat dat de inhouding van loonheffingen, geheel of gedeeltelijk, achterwege kan worden gelaten, dan zal Reaal hiermee rekening houden. Meer informatie kun je vinden op de website van de Belastingdienst.

  Het kan zijn dat je uitkering (ook) in je woonland belast is. Je kunt dit navragen bij de belastingautoriteiten in je woonland of bij je eigen belastingadviseur.

 • Heeft de gewijzigde regelgeving gevolgen voor een uitkering vanwege zwangerschapsverlof?

  Omdat zwangerschapsverlof niet het gevolg is van invaliditeit, ziekte of ongeval geldt hiervoor geen inhoudingsplicht. De zwangerschaps­uitkering wordt in één keer uitbetaald. Of er in jouw geval een zwangerschaps­uitkering geldt en wat de hoogte daarvan is, is afhankelijk van de soort arbeids­ongeschiktheids­verzekering die je hebt afgesloten. Zie hiervoor je polisvoor­waarden of vraag het je financieel adviseur.

 • Welke informatie ontvang je van Reaal over de ingehouden belasting?

  Je ontvangt een specificatie van de inhoudingen op de uitbetaalde periodieke uitkeringen. Daarnaast ontvangt je na afloop van het jaar een jaaropgave van Reaal (voor het eerst in 2012). Hierop worden de loonbelasting, premie volks­verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet vermeld die op de uitkering(en) zijn ingehouden en afgedragen.
  Je kunt deze gegevens gebruiken voor de aangifte inkomstenbelasting.

 • Wat verandert er nog meer?

  Vanaf 2012 zijn inkomensverzekeraars ook verplicht om de aftrekbare premie aan de Belastingdienst op te geven (renseigneringsplicht). De Belastingdienst zal deze informatie gebruiken om de aangifte inkomstenbelasting vooraf in te vullen. Je controleert de vooraf door de Belastingdienst ingevulde aangifte en corrigeert en/of vult aan als dat nodig is.

 • Wie kan mij meer vertellen over loonheffing en andere fiscale aspecten?

  Voor meer informatie verwijzen we je naar de Belastingdienst.

 • Waarom moet je Nederlands spreken?

  Bij een ingewikkeld product als een AOV is het belangrijk dat je onze communicatie goed begrijpt en wij jou. Zodat wij goed kunnen inschatten hoe groot de kans is dat je arbeidsongeschikt raakt en daardoor niet meer kan werken. Bij Reaal communiceren we in het Nederlands. Daarom is het nodig dat je de Nederlandse taal machtig bent.

 • Is de premie van een AOV voor ondernemers fiscaal aftrekbaar?

  Ja, de betaalde premie voor een AOV is voor ondernemers fiscaal aftrekbaar. Ben je ZZP-er of heb je een eenmanszaak? Dan kun je de betaalde premie bij je aangifte inkomstenbelasting aftrekken in box 1 (inkomen uit werk en woning). Heb je een onderneming in de vorm van een vennootschap en betaalt de BV premie? Dan kan die vennootschap de premie ten laste van de winst brengen. De premie wordt dan niet als loon gezien.

  Een arbeidsongeschiktheidsuitkering is belast. Als wij de uitkeringen aan je betalen, zijn we verplicht om hierover loonheffing in te houden. Indien de BV de verzekeringsnemer is keren we het kapitaal uit aan de BV en is deze verplicht om vervolgens op de uitkeringen loonheffing in te houden. De wettelijke loonheffingen zijn loonbelasting, premies werknemers­verzekeringen en de bijdrage Zorg­verzekeringswet.

  Lees meer over de AOV en de belasting

Help me nu

Help me nu

 • Veelgestelde vragen

 • Social media

  Stel ons je vraag en je ontvangt tijdens openingstijden binnen 1 uur een reactie.

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

 • Zelf regelen

  Verandert er iets in jouw persoonlijke situatie of wil je je verzekering wijzigen?

 • Chat

  Direct antwoord op je vraag? Start de chat. Wij zitten voor je klaar!

  Chat met ons

  Sorry, op dit moment zijn er geen medewerkers beschikbaar.

  Direct antwoord op je vraag? Start de chat. Wij zitten voor je klaar!

  Chat met ons

  Sorry, op dit moment zijn er geen medewerkers beschikbaar.

  Waar gaat je vraag over?

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

 • Bellen

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

  072 - 519 40 00

 • Adviseur

  Je kan veel zelf doen, maar in sommige situaties is hulp van een onafhankelijk adviseur een goede keus.