Erfbelasting en de overlijdensrisico­verzekering

Wanneer wij het bedrag van de overlijdensrisico­verzekering uitkeren, moet de begunstigde (de persoon die de uitkering ontvangt) hierover belasting betalen. Dit heet erfbelasting en vroeger heette dit successie­recht. De hoogte van de erfbelasting hangt onder meer af van de hoogte van het bedrag dat wij uitkeren en van de relatie van de begunstigde met de overledene.

Erfbelasting betalen

De begunstigde betaalt erfbelasting over de uitkering van de overlijdenrisico­verzekering, behalve als de begunstigde zelf de premie voor de overlijdensrisico­verzekering heeft betaald. De erfbelasting kent ook vrijstellingen. Voor partners die een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgverplichting zijn aangegaan of die 5 jaar of langer samenwonen en voor echtgenoten geldt in 2022 een vrijstelling van € 680.645. Van dit bedrag worden wel de waarde van pensioenaanspraken, lijfrenten en goudenhanddrukstam­rechten afgehaald. Ondanks die verminderingen blijft er altijd een minimale vrijstelling over van € 175.837 (2022), maar die vrijstelling heb jij of je partner wellicht nodig voor andere verkrijgingen zoals bijvoorbeeld de eigen woning of spaartegoeden.

Geen erfbelasting als begunstigde zelf de premie betaalt

Als de begunstigde zelf de premie voor de overlijdensrisico­verzekering heeft betaald, dan hoeft er geen erfbelasting te worden betaald. Voorbeeld: Wil je het overlijden van jezelf verzekeren? En wil je dat je partner geen erfbelasting hoeft te betalen over de uitkering? Zorg er dan voor dat jij de verzekerde bent en dat je partner de verzekeringnemer, premiebetaler en eerste begunstigde is. Let op: de premies mogen niet uit gemeenschappelijk vermogen worden betaald. De begunstigde moet de premies uit eigen vermogen betalen.

Premiesplitsing 

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor premiesplitsing als je 2 verzekerden wilt verzekeren, denk aan jezelf en je partner. Met premiesplitsing kun je voorkomen dat de begunstigde over de uitkering van de overlijdensrisico­verzekering erfbelasting moet betalen. Met premiesplitsing betaal je de premie voor je medeverzekerde en omgekeerd. Premiesplitsing is in veel gevallen mogelijk. Het kan worden toegepast door samenwonenden, gehuwden en geregistreerd partners met huwelijkse- / partnerschapsvoor­waarden. Ook met één verzekerde kun je regelen dat de begunstigde geen erfbelasting hoeft te betalen, door ervoor te zorgen dat iemand anders dan de verzekerde de premie betaalt.

Mogelijkheden premiesplitsing

Wil je jezelf en/of je partner verzekeren en woon je samen, heb je een geregistreerd partnerschap of ben je op huwelijkse voor­waarden getrouwd? Kijk dan in het samenlevingscontract, de partnerschapsvoor­waarden of huwelijkse voor­waarden of premiesplitsing mogelijk is. Premiesplitsing kan namelijk alleen erfbelasting voorkomen als de premies niet uit gemeenschappelijk vermogen worden voldaan. Kom je er niet uit of weet je niet zeker of in jouw geval de voor­waarden van samenwonen, partnerschap of huwelijk voldoen? Raadpleeg dan je financieel adviseur of notaris.

Niet bij een gemeenschappelijk vermogen

Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan is er altijd sprake van één gemeenschappelijk vermogen. De premies worden altijd uit dit gezamenlijke vermogen betaald. Premiesplitsing heeft dan geen effect. Maar bij een gezamenlijk vermogen betaal je altijd de helft van de premie zelf. De andere helft betaalt je partner. Bij overlijden van jou of je partner wordt de helft van de uitkering belast met erfbelasting. Uiteraard wordt bij de belastingheffing rekening gehouden met de vrijstelling. Is de uitkering bij het overlijden samen met het overige geërfde vermogen lager dan de vrijstelling die nog over is? Dan betaal jij of je partner geen erfbelasting.