Beleggingsbeleid Reaal

 • Verantwoord beleggen

  Athora Netherlands staat als geheel of met de merken Reaal en Zwitserleven al jaren in de top 3 van het VBDO-onderzoek naar duurzaam beleggen onder verzekeraars. In 2021 is Athora uitgeroepen tot meest duurzame verzekeraar door VBDO. En daar zijn wij trots op. Want elke maand vertrouwen onze klanten ons hun premie toe. Die premies beleggen wij. Natuurlijk om een mooi rendement te behalen. Maar dat is niet het enige, met die beleggingen dragen wij ook bij aan een mooiere wereld. Dat komt door ons verantwoorde beleggingsbeleid. ACTIAM geeft namens Athora invulling aan het beleggingsbeleid.

 • Europese regels informatie duurzaamheid

  De levensverzekeringsmaatschappij SRLEV N.V. gebruikt de merken en handelsnamen Reaal en Zwitserleven. In Europa gelden regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector.

 • De beleggingsportefeuille

  Het vermogen van Athora Netherlands dat voor eigen rekening en risico belegd wordt, bedroeg eind 2020 in totaal € 42,4 miljard. Doelstelling van het beleggingsbeleid van Athora Netherlands is enerzijds om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en anderzijds om het surplus optimaal te beleggen, met als randvoor­waarde een optimale balans tussen risico en rendement. De beleggingsportefeuille was eind 2020 als volgt belegd:

  • 84% in vastrentende waarden
  • 6% in aandelen en opties
  • 9% in hypotheken
  • 1% in vastgoed

  88% van de vastrentende portefeuille had een hoge krediet­waardigheid (A-rating of hoger). In de International Financial Reporting Standards IFRS-classificatie van aandelen zijn ook participaties in fondsen met beleggingen anders dan aandelen inbegrepen. In het Asset&Liability Management beleid en bij de bepaling van de marktgevoeligheden wordt hiermee rekening gehouden.

  Meer over de beleggingen van Athora, de kredietwaardigheid en de Solvabiliteit lees je in het Solvency Financial Condition Report.

 • Relevante risico’s in de beleggingsportefeuille

  De solvabiliteit van de verzekeraar is gevoelig voor veranderingen in de kredietrisico-opslagen en voor renteveranderingen. Solvabiliteit is een maatstaf voor de mate waarin een onderneming aan haar verplichtingen kan voldoen. Athora Netherlands berekent de solvabiliteit onder Solvency II volgens de standaardformule. De Solvency II eind 2020 bedraagt 161%.

 • Marktrisico

  Het risico van veranderingen in kredietrisico-opslagen en rente wordt samen ook wel marktrisico genoemd. Athora Netherlands definieert het marktrisico als het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de financiële situatie als direct of indirect gevolg van schommelingen in het niveau en in de volatiliteit van de marktprijzen van activa, verplichtingen en financiële instrumenten.

 • Kredietrisico

  In 2020 is het re-risking beleid van de beleggingen voortgezet. Zo is het risicoprofiel van de vastrentende waarden verder verhoogd door een deel van laag renderende Nederlandse en Duitse staatsleningen te verkopen en de opbrengsten hiervan te investeren in oa hypotheken en bedrijfsleningen met een hoger risicoprofiel en hoger rendement. In 2020 zullen de re-risking acties worden voortgezet.

  Hoewel het risicoprofiel is toegenomen, is de gemiddelde krediet kwaliteit, waarbij 87% van de obligaties een rating heeft van A of hoger, van degelijk niveau. Het overgrote deel van de positie in overheidsschulden van de verzekeringsactiviteiten betreft nog altijd Duitsland en Nederland.

 • Uitgangspunten voor het strategisch beleggingsbeleid

  Binnen het ALM-beleid (Asset Liability Management) worden markt-, tegenpartij- en liquiditeitsrisico beheerst. Vertrekpunt voor het ALM-beleid is de ALM-studie die jaarlijks wordt uitgevoerd. In de ALM-studie wordt een balans gezocht tussen risico en rendement binnen de randvoorwaarden van solvabiliteit en wet- en regelgeving. Op basis van deze ALM-studie wordt een Strategic Asset Allocation (SAA) gedefinieerd. Daaruit worden concrete beleggingsacties vertaald naar beleggingsplan en beleggingsmandaten voor ACTIAM. Hierbij wordt rekening gehouden met de risicolimieten vanuit de Risk Appetite Statements (RAS), de solvabiliteit, de fiscale positie en de lange termijn risico exposure. Om het risico te spreiden wordt het risicobudget gespreid over verschillende risk drivers/asset categorieën/sectoren en namen.

  Bij het vaststellen van de uiteindelijke SAA is er expliciete focus op de beschikbaarheid van voldoende kennis over de segmenten waarin wordt belegd. Binnen ACTIAM worden de beleggingen gemonitord via de performance en vermogensrapportage. De beleggingen worden gedaan in lijn met het prudent person principle en in het belang van de verzekeringnemers. Dit prudent person principle is onderdeel van het ALM-beleid. Er wordt alleen belegd in activa en instrumenten waarvan de risico’s goed worden onderkend, gemeten, bewaakt, beheerd, beheerst en gerapporteerd.

 • ESG en UNPRI-criteria

  Nagenoeg alle beleggingen van de bedrijfsonderdelen van Athora en van de beleggings­fondsen van deze bedrijfsonderdelen voldoen aan zogenoemde ESG-criteria, ethische criteria op het gebied van milieu (Environment), sociaal beleid (Social) en goed ondernemingsbestuur (Governance). ESG-criteria worden zowel gebruikt voor de uitsluiting van bepaalde beleggingen, het aangaan van een constructieve dialoog met bedrijven als voor het stembeleid. Reaal onderschrijft de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars.

 • Uitmuntende score voor ACTIAM

  ACTIAM stemt namens haar klanten en in lijn met haar mandaat op aandeelhoudersvergaderingen. Een klein deel van het vermogens­beheer, circa 6%, besteedt ACTIAM uit aan gespecialiseerde externe beheerders. Bij haar keuzes wegen criteria voor verantwoord beleggen z­waar mee. Zo nodig wordt hierover met de externe beheerder gesproken of onderhandeld. Sinds 2006 onderschrijft ACTIAM de richtlijnen van de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI). De ruim 1200 aangesloten financiële organisaties onderschrijven dat milieu-, sociale en bestuurlijke factoren invloed hebben op het beleggingsbeleid en dat het belangrijk is deze factoren te integreren in het beleggingsproces.

  Bij een vergelijkend onderzoek in 2015 tussen 681 vermogens­beheerders wereldwijd behaalde ACTIAM een A+ voor haar overkoepelende aanpak op verantwoord beleggen, een uitmuntende score. Slechts 16% van de respondenten behaalde deze score.

  Ook voor het onderdeel actief aandeelhouderschap ontving ACTIAM een A+. Dit onderdeel toetst de aanpak op engagement en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Om verantwoorde beleggingsbeginselen in de praktijk te brengen zijn onderzoek, stembeleid en een proactieve dialoog met ondernemingen (engagement) essentieel, omdat dit manieren zijn om het gedrag van bedrijven te beïnvloeden. Het beleggingsuniversum bestaat uit circa 2.000 aandelen- en obligatietitels uit voornamelijk ontwikkelde regio's van de wereld. Periodiek wordt de lijst van uitgesloten bedrijven herzien.

  Raadpleeg de actuele lijst met uitgesloten bedrijven. Hierbij gaat het om bedrijven die de Fundamentele Beleggingsbeginselen duidelijk schenden en waarbij verbetering niet mogelijk is of niet is te verwachten. Ook voor beleggingen in staatsobligaties hanteert ACTIAM ESG-criteria. Landen worden getoetst via instrumenten van supranationale organisaties als het World Economic Forum of de Verenigde Naties. Vanwege een sterke focus op de Eurozone hebben de beperkingen een beperkte impact op het daadwerkelijke beleggingsbeleid. Het onderzoek van de PRI is op aanvraag beschikbaar.

 • Aanscherping van fundamentele beleggingsbeginselen door ACTIAM

  In 2013 scherpte ACTIAM haar fundamentele beleggingsbeginselen aan. Alle onderdelen van de beginselen werden formeel in lijn gebracht met de tien principes van het United Nations Global Compact, dat zich richt op mensen­rechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.

  Ook werden verwijzingen naar verdragen en richtlijnen aangepast om tegemoet te komen aan de verwachtingen van belanghebbenden, waaronder de Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer. Het aantal formeel uitgesloten wapenproducenten werd uitgebreid op grond van een wettelijk beleggingsverbod op clustermunitie dat begin 2013 van kracht werd. Hoewel het wapenbeleid in de geest en uitvoering al volgens de nieuwe wetgeving functioneerde, werd het in de letter aangescherpt.

  ACTIAM introduceerde ESG -beleid voor de farmaceutische sector. Bedrijven in deze sector worden nu onder meer gescreend op onethische marketingpraktijken en corruptie, milieuaspecten, productkwaliteit en -veiligheid en het uitbesteden van klinische proeven.

  In mei 2017 verscherpte ACTIAM haar fundamentele beleggingsbeginselen nog verder aan door het uitsluiten van beleggingen in tabak, adult entertainment en/of gokken. In navolging van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties geeft ACTIAM hiermee verdere invulling aan de sociaal maatschappelijke thema's binnen het verantwoorde beleggingsproces.

  In mei 2019 heeft ACTIAM haar fundamentele beleggingsbeginselen nog verder aangescherpt door introductie van het nieuwe duurzaamheidsraamwerk met daarin het onderscheid tussen onacceptabel gedrag, non-adaptief gedrag, risicovol gedrag, adaptief gedrag en impactvol gedrag. Ook heeft ACTIAM duurzaamheidsdrijfveren geïntroduceerd op basis waarvan ACTIAM bedrijven voortaan zal screenen. En er zijn een aantal kleine aanscherpingen/wijzigingen in het beleid van ACTIAM doorgevoerd zoals: uitsluiting van e-sigaret, verdere aanscherping van het beleid rondom tabak, adult entertainment en/of gokken waarbij naast producenten ook retailers, aanbieders en distributeurs van deze activiteiten zijn uitgesloten. Ook heeft ACTIAM het beleid rondom herstel en verhaal, zoals wordt gevraagd vanuit de OECD guidelines, geformaliseerd.

 • Invloedsfeer van Reaal op bedrijven

  ACTIAM hanteert een allesomvattende en doelgerichte aanpak als het gaat om actief aandeelhouderschap. ACTIAM stemt namens Reaal op alle aandeelhoudersvergaderingen. De voorstellen van het bestuur van een onderneming, die op aandeelhoudersvergaderingen in stemming worden gebracht, worden getoetst aan richtlijnen op het gebied van corporate governance. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationale 'best practice' criteria, zoals door het gezaghebbende International Corporate Governance Network uitgebracht, op specifieke landencodes en op de eigen fundamentele beleggingsbeginselen. Bij ernstig tekortschieten zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om tegen een voorstel van het management te stemmen of een aandeelhoudersresolutie te ondersteunen Daarnaast gaat ACTIAM namens Reaal een constructieve dialoog (engagement) aan met bedrijven die de fundamentele beleggingsbeginselen niet naleven, maar waarvan verwacht wordt dat zij openstaan voor verbeteringen in beleid en prestaties. Daarbij kan gekozen worden voor individuele gesprekken met het senior management of voor platforms waar met verschillende aandeelhouders wordt samengewerkt. ACTIAM houdt voor Reaal een actueel overzicht bij van de lopende Engagements.

  Hieronder bij Code Corporate Governance (Code Tabaksblat) doet Reaal verslag van het door haar uitgeoefende stembeleid en welke dialogen we met bedrijven zijn aangegaan.

 • Code Corporate Governance (Code Tabaksblat)

  De Nederlandse Code Corporate Governance (artikel 5:86 Wft) gaat over 'behoorlijk bestuur' en kan gezien worden als een gedragscode. Het toepassen van de code leidt tot transparant en integer ondernemingsbestuur. De code, ook wel bekend onder Code Tabaksblat, verlangt van institutionele beleggers onder andere een beleid te ontwikkelen voor het gebruik maken van hun stem­recht op aandelen. Ook wordt verlangd dit stembeleid en de uitvoering van het beleid op de website en/of in het jaarverslag te publiceren. Hieronder geeft Reaal uitvoering aan die publicatieplicht:

  Reaal oefent haar invloedsfeer als volgt uit:

  • Stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin Reaal belegt. Reaal heeft Broadridge ingehuurd om je te laten zien hoe Reaal heeft gestemd. ACTIAM stemt namens Reaal volgens het ACTIAM stembeleid
  • Namens Reaal gaat ACTIAM in gesprek met bedrijven die de fundamentele beleggingsbeginselen niet naleven. Dat is onderdeel van de ESG aanpak. Elk kwartaal publiceren we op deze plek een ESG verslag over alle beleggingen van ACTIAM. Met de voortgang van de engagements, hoe gestemd is en overige relevante informatie. Bekijk de ESG rapporten:
  • Stemmen op de aandeelhouders vergaderingen van beleggings­fondsen waarin Reaal belegt voor eigen rekening en risico of voor beleggings­verzekeringen (Investment for account of policyholders).
   • Gelieerde fondsen
    Reaal stemt op de aandeelhouders vergaderingen van de SNS Beleggings­fondsen N.V., de ASN Beleggings­fondsen N.V. de Zwitserleven Beleggings­fondsen, de Zwitserleven Mix Beleggings­fondsen, de Zwitserleven Institutionele Beleggings­fondsen en de vergaderingen van de ACTIAM Responsible Equity (ARIFE's). In deze groepen belegt Reaal voor haar verzekeringsnemers veelal vanaf oprichting van de fondsen of rechtsvoorgangers van die fondsen. Bekijk het stembeleid van de fonds­beheerders.
   • Overige beleggings­fondsen
    Indien het beursgenoteerde beleggings­fondsen zijn, gaat Reaal stemmen als het belang van Reaal inclusief het belang via beleggings­verzekeringen in het fonds groter is dan € 10 miljoen of indien de agenda van de aandeelhoudersvergadering daar aanleiding voor geeft. Bij niet-beursgenoteerde beleggings­fondsen gaat Reaal stemmen als Reaal een belang heeft van 10 procent of meer van het totale belegd vermogen of het belang van Reaal groter is dan € 10 miljoen.

  Lees de stemrapportage fondsen om te weten te komen hoe Reaal heeft gestemd op aandeelhoudersvergaderingen van gelieerde en overige beleggings­fondsen.