Wat is er verzekerd met de Gebouwen­verzekering?

Met de Gebouwen­verzekering verzeker je je tegen plotselinge schade aan je gebouw. Lees een beknopt overzicht waarvoor je wel en niet verzekerd bent. Voor een volledig overzicht verwijzen we je naar de voor­waarden van VvE-Verzekerd (pdf).

Dekkingen

Hier ben je voor verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • Plotselinge materiële schade aan het gebouw door:
   • Brand en brandblussing.
   • Blikseminslag.
   • Inductie en overspanning.
   • Ontploffing.
   • Inbraak of poging daartoe.
   • Diefstal van tot het gebouw behorende onderdelen of materialen, alsmede de beschadiging van het gebouw als gevolg hiervan.
   • Vandalisme na braak
   • Storm (een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde).
  • Schade door directe neerslag: op de locatie opgetreden regenval, sneeuwval, hagel of smeltwater onvoorzien het gebouw binnengedrongen.
  • Schade door indirecte neerslag: water, onvoorzien het gebouw binnengedrongen als dit water uitsluitend door hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden.
  • Schade door sneeuwdruk en wateraccumulatie.
  • Schade door water of stoom gestroomd of overgelopen uit binnen het gebouw gelegen vaste leidingen of daarop aangesloten toestellen respectievelijk installaties van waterleiding, centrale verwarming, klimaat­beheersing en dergelijke, als gevolg van het springen door vorst, breuk, verstopping of een ander plotseling optredend defect.
  • Schade door olie, onvoorzien gestroomd uit een op een rookafvoerkanaal aangesloten verwarmingsinstallatie waaronder begrepen de daarbij behorende vaste leidingen en tanks of reservoirs.
  • Schade door rook en roet, plotseling uitgestoten door een op de schoorsteen van het verzekerd gebouw aangesloten verwarmings- of kook- installatie.
  • Schade door het instorten van enig deel van aangrenzende gebouwen.

  Dit is een beperkte omschrijving van de verzekerde gebeurtenissen. Een meer uitgebreide omschrijving lees je in artikel 2 van de Bijzondere voor­waarden gebouwen voor VvE's (pdf). Met de Plotselinge en Onvoorziene Gebeurtenissen-dekking (POG-dekking) is je gebouw ook nog verzekerd voor andere plotselinge ontstane materiële schade aan het gebouw, waaronder hagelschade. Deze schade moet wel veroorzaakt zijn door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

 • Niet verzekerd

  • Schade die is veroorzaakt door of ontstaan uit:
   • Molest.
   • Atoomkernreacties.
   • Aardbeving.
   • Vulkanische uitbarsting.
   • Overstroming, deze uitsluiting is niet van toepassing op brand- en ontploffingsschade door overstroming.
   • Slijtage, achterstallig onderhoud of door de slechte onderhoudstoestand waarin je gebouw verkeert.
   • Handel, teelt of productie van verboden, verdovende of stimulerende middelen.
  • Schade ontstaan door:
   • Water, vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen.
   • Neerslag of water binnengedrongen door openstaande ramen, deuren, luiken of dergelijke openingen.
   • Vochtdoorlating van muren en vloeren.
   • Constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw.
   • Grondwater, tenzij binnengedrongen via of langs afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties en toestellen.
  • Schade aan daken, dakgoten en afvoerpijpen
  • Bij sneeuwdruk en wateraccumulatie:
   • Ontwerp- en of constructiefouten.
   • Slecht en/of achterstallig onderhoud.
  • Glasbreuk
  • We beperken de risico's die voor schadevergoeding in aanmerking komen als het verzekerde gebouw volledig of gedeeltelijk leeg staat. De verzekering wordt stopgezet als het verzekerde gebouw tenminste 12 maanden volledig leeg staat.

  POG-dekking

  Extra uitsluitingen

  • Montagewerkzaamheden.
  • Ontwerpfouten, constructiefouten, gebruik van onjuiste of gebrekkige materialen.
  • Overspanning, overbelasting, zelfverhitting, stroom lekken of storing aan elektrische en elektronische machines en apparaten, installaties of bedrading.
  • Bewerken van verzekerde voorwerpen, enige reparatie-, aanpassing-, service- of onderhoudswerkzaamheden.
  • wegvallen van enige energie- en water­voorziening
  • Instorten, zetten, verzakken, krimpen of uitzetten van gebouwen met inbegrip van funderingen.
  • Vandalisme en beschadiging door graffiti, bekladden, beschilderen en dergelijke.
  • Glasbreuk.
  • Schade aan machines en apparaten door gebruik van deze machines en apparaten.
  • Esthetische schade, zoals krassen, schrammen, en deuken en dergelijke.