Standaard­dekking beroeps­aansprakelijkheid

Dekking

Dit is verzekerd

Je bent verzekerd als je bedrijf aansprakelijk is voor zuivere vermogensschade van derden door een fout. De fout moet veroorzaakt zijn tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en beroepsactiviteiten van je bedrijf.

 • Verzekerd

  Met Beroepsaansprakelijkheid is je bedrijf verzekerd, als je bedrijf aansprakelijk is voor schade van derden die veroorzaakt is door een fout tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en beroepsactiviteiten van je bedrijf. Met een fout bedoelen wij een vergissing, onachtzaamheid, nalatigheid, verzuim, onjuist advies of soortgelijke onzorgvuldigheid begaan bij de uitvoering van werkzaamheden. Alleen zuivere vermogensschade is verzekerd. Dit is een in geld uit te drukken achteruitgang van het vermogen, die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of schade aan personen.

  De aansprakelijkheid van je bedrijf is verzekerd als:

  • De schadeclaim het gevolg is van een fout tijdens de looptijd van onze BAV, en
  • De schadeclaim voor het eerst tegen je wordt ingesteld tijdens de looptijd of binnen een maand na de einddatum van onze BAV, en
  • Wij de melding van de schadeclaim ook tijdens de looptijd of binnen een maand na de einddatum van onze BAV hebben ontvangen.

  Extra vergoedingen meeverzekerd

  Je bent ook verzekerd voor een aantal extra vergoedingen, zo nodig bovenop het verzekerde bedrag. Deze extra vergoedingen kunnen samen nooit meer zijn dan het verzekerde bedrag per schadeclaim. Het gaat om de volgende extra kosten:

  Bereddingskosten

  Dit zijn de redelijke kosten die je moet maken om een direct dreigend gevaar op schade te voorkomen of verminderen. Hierbij moet het wel gaan om schade waarvoor je aansprakelijk zou zijn, als deze was ontstaan. Ook geldt dat de schade verzekerd moet zijn geweest, als deze was ontstaan.

  Proceskosten

  Wij betalen de proceskosten als wij deze hebben goedgekeurd of als wij hebben besloten dat er een civiele procedure gevoerd moet worden vanwege de aansprakelijkheid van je bedrijf. Ook betalen wij de kosten voor rechtsbijstand als die in opdracht van ons aan je bedrijf is verleend. Bij een tucht-, bestuurs- of strafrechtelijke procedure betalen wij deze kosten als wij vinden dat wij belang hebben bij de uitkomst van die procedure.

  Wettelijke rente

  Is de schade waarvoor je bedrijf aansprakelijk is, verzekerd? Dan betalen wij de wettelijke rente over het bedrag dat wij vanwege de schade betalen.

  Wil je precies weten wat er verzekerd is met Beroepsaansprakelijkheid? Lees dan de voorwaarden van onze BAV.

 • Niet verzekerd

  • Aansprakelijkheid voor schade door of in verband met asbest en asbesthoudende zaken.
  • Aansprakelijkheid voor schade en kosten die te maken hebben met het helemaal of deels overdoen van werk dat door of onder verantwoordelijkheid van je bedrijf is gedaan.
  • Aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door en/of voortvloeit uit opzettelijk handelen of nalaten van een verzekerde.
  • Aansprakelijkheid voor schade die een verzekerde bewust niet heeft voorkomen of verminderd, terwijl hij dat wel had kunnen doen. Als wij hierdoor zijn benadeeld, is de schade niet verzekerd.
  • Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een boetebeding, schadevergoedingsbeding, garantiebeding, vrijwaringbeding of een soortgelijk beding.
  • Aansprakelijkheid voor schade aan zaken en/of schade aan personen.
  • Aansprakelijkheid voor schade waarvoor een verzekerde als bestuurder, commissaris/toezichthouder of als beleidsbepaler van een rechtspersoon, persoonlijk wordt aangesproken.
  • Aansprakelijkheid voor schade, kosten en/of boetes die te maken hebben met cyberincidenten.
  • Aansprakelijkheid voor schade die te maken heeft met frauduleuze handelingen en/of vermogensdelicten.
  • Aansprakelijkheid voor schade die te maken heeft met inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
  • Aansprakelijkheid voor schade die te maken heeft met het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen, rentabiliteit e.d.

  Er is meer niet verzekerd bij Beroepsaansprakelijkheid. Wil je precies weten wat er niet verzekerd is, lees dan artikel 2.3 van de voorwaarden van onze BAV.