Wanneer iemand is overleden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Als nabestaande moet je in deze moeilijke periode ook van alles regelen. We staan daarom klaar om je te helpen met de afhandeling van verzekeringen die bij Reaal lopen. Hieronder lees je wat er zoal moet gebeuren en wat je van ons kunt verwachten.

 Wat te doen bij een overlijden?

Wanneer een dierbare overlijdt, moet er veel geregeld worden. Hieronder hebben we de belangrijkste zaken voor je op een rij gezet.

Meteen regelen

 • Waarschuw bij overlijden direct de huisarts. De huisarts stelt een overlijdens­verklaring op.
 • Neem contact op met een uitvaartverzorger en laat de uitvaart regelen.
 • Doe aangifte van het overlijden bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het overlijden plaatsvond. De uitvaartverzorger kan dit ook voor je regelen.
 • Vraag een akte van overlijden op bij de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Ook dit kan de uitvaartverzorger voor je regelen. Je hebt deze akte nodig om bepaalde formele zaken te regelen.
 • Maak kopieën van de akte van overlijden of scan het document in. Je moet de akte naar verschillende instanties opsturen.
 • Neem contact op met Reaal en eventuele andere financiële instellingen waar de overledene financiële producten heeft afgesloten.
 • Ga na of de overledene een testament, (donor)codicil of persoonlijk memorandum met wensen over de uitvaart heeft opgesteld.

Binnen een paar dagen regelen

 • Maak kopieën van de akte van overlijden of scan het document in. Verschillende instanties zullen hierom vragen.
 • Laat de notaris wanneer nodig een verklaring van erf­recht opstellen. Onder Welke documenten heb ik nodig lees je wanneer een verklaring van erf­recht nodig is.
 • Zijn er verschillende erfgenamen? Laat de notaris dan een boedelvolmacht opmaken waarin staat wie van hen namens de andere erfgenamen mag handelen.
 • Neem contact op met Reaal en eventuele andere financiële instellingen waar de overledene financiële producten heeft afgesloten.
 • Stuur documenten die wij nodig hebben zo snel mogelijk naar ons toe. Wij zorgen dan voor de verdere afhandeling en de eventuele uitkering.
 • Stel werkgever, uitkerende instanties, ziektekostenverzekeraar, nutsbedrijven, woningbouwcorporaties en dergelijke organisaties van het overlijden op de hoogte.
 • Moeten er regelingen voor de kinderen worden getroffen? Is het voogdijschap goed geregeld?

Later regelen

 • Vraag voorzieningen aan zoals een uitkering op grond van de Algemene Nabestaanden Wet en een nabestaandenpensioen. Denk hierbij ook aan werkgevers in het verleden. Raadpleeg werkgevers ook over eventuele overlijdens­uitkeringen.
 • Win advies in over de nalatenschap bij de notaris.
 • Zeg abonnementen en lidmaatschappen op.
 • Inventariseer en verdeel de boedel. Schakel eventueel een taxateur in.
 • Regel belastingzaken. Binnen 8 maanden moet er aangifte successie­rechten worden gedaan. De erfgenamen kunnen dit apart of gezamenlijk doen.

Hoe kan ik een overlijden melden?

Je kunt op verschillende manieren een overlijden melden:

 • Per telefoon: 072 - 519 40 00. We bespreken dan samen welke documenten we nodig hebben om alle zaken bij Reaal af te handelen.
 • Online: heb je een akte van overlijden? Meld het overlijden online. Je hoort dan zo snel mogelijk wat het overlijden betekent voor de verzekering(en) en of we nog aanvullende documenten nodig hebben.
 • Via de financieel adviseur van de overledene.

Welke documenten zijn nodig?

Akte van overlijden
Om een overlijden goed te verwerken, hebben wij altijd een akte van overlijden nodig. Dit bewijs van overlijden kun je opvragen bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Komt de verzekering tot uitkering?
Is de overledene de verzekerde op een levens­verzekering die door het overlijden tot uitkering komt? Dan kijken wij wie er volgens de polis recht heeft op de uitkering. We noemen die persoon de begunstigde. Soms kunnen dit meerdere personen zijn. In de meeste gevallen hebben wij van de begunstigde aanvullende documenten nodig. Welke documenten dat zijn hangt af van de soort verzekering of van het uit te keren bedrag. Als je het overlijden meldt, laten wij je weten welke documenten we van je nodig hebben. Hieronder geven we een toelichting op de belangrijkste documenten.

 • Uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP)
  Als bij de begunstiging een omschrijving van een persoon staat, dan gaat de uitkering naar de persoon die op het moment van overlijden past bij de omschrijving. Bijvoorbeeld als bij de begunstiging staat: de echtgenoot van de verzekerde. Dan gaat de uitkering naar degene met wie de verzekerde getrouwd is op het moment van overlijden.
  Wie op het moment van overlijden de echtgenoot, echtgenote, partner of kinderen van de overledene zijn geef je aan met een uittreksel uit de Basisregistratie personen. Dit uittreksel kan je opvragen bij de gemeente waar de overledene het laatst ingeschreven stond. Geef aan dat in elk geval de volgende gegevens van de overledene op het uittreksel vermeld moeten worden:
  • naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
  • burger­service­nummer (BSN)
  • ouders
  • huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • kinderen

Zo weten wij aan wie wij moeten uitkeren.

 • Verklaring van erf­recht
  Is de begunstigde iemand anders dan de echtgenoot/echtgenote en/of de kinderen? En staat deze persoon niet bij naam vermeld op de polis? Dan hebben wij een verklaring van erf­recht nodig. Je vraagt deze verklaring op bij een notaris. De notaris verklaart hierin wie er is overleden en wie de erfgenamen zijn. Zijn er meerdere erfgenamen waarvan er één gemachtigd is om de uitkering namens alle erfgenamen te ontvangen? Dan staat dat ook in de verklaring van erf­recht.
 • Schriftelijk verzoek van de begunstigde
  Je ontvangt van ons een uitkerings­formulier. Dit stuur je ingevuld en ondertekend door degene die de uitkering ontvangt (de begunstigde) aan ons terug.
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de begunstigde
  Een kopie van een identiteitsbewijs van de begunstigde. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht de identiteit van de persoon die de uitkering krijgt vast te stellen.
 • Een kopie van de bankpas of een bankafschrift van de begunstigde
  Een kopie van de bankpas of een bankafschrift van de rekening van de begunstigde waarop de uitkering moet worden overgemaakt. Dit hebben wij nodig om het rekening­nummer en de tenaamstelling te controleren.

Waar kun je de documenten naartoe sturen?

Je kunt de documenten insturen:

 • per e-mail
 • per post naar: Reaal Klanten­service, Postbus 274, 1800 BH Alkmaar

Antwoord op veelgestelde vragen

Wat gebeurt er als een verzekering gekoppeld is aan een hypotheek?
Soms is een verzekering gekoppeld aan een hypotheek of geldlening en bedoeld om (gedeeltelijk) af te lossen. Op de verzekering staat dan vermeld dat de geldverstrekker de begunstigde is voor de uitkering. Als dit het geval is, laten we je dat binnen 3 werkdagen weten. Wij regelen dan de verdere afhandeling en betalen de uitkering aan de geldverstrekker.

Waar vraag ik een Akte van overlijden op?
Akte van overlijden vraag je op bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Hiervoor heb je de overlijdens­verklaring nodig die de arts na het overlijden heeft opgesteld.

Wat wordt verstaan onder wettelijke erfgenamen?
Soms staan er op de polis als begunstigden de wettelijke erfgenamen vermeld. Dit zijn achtereenvolgens:

 • Groep 1: echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner (niet gescheiden van tafel en bed) en kinderen
 • Groep 2: ouders, broers en zussen
 • Groep 3: grootouders
 • Groep 4: overgrootouders

Met het uittreksel uit de Basisregistratie personen of met een Verklaring van erf­recht kunnen we vaststellen wie dit precies zijn.

Welke begunstigde heeft recht op de uitkering?
Vaak staat er op een polis een rijtje met begunstigden vermeld. De persoon of personen die horen bij nummer 1 hebben het eerst recht op de uitkering. Als deze persoon of personen er niet (meer) zijn, dan gaat de uitkering naar de personen bij nummer 2. En zo verder. Als bij de begunstiging de naam van een persoon vermeld staat, dan heeft die persoon recht op de uitkering. Als bij de begunstiging een omschrijving van een persoon staat, dan gaat de uitkering naar de persoon die op het moment van overlijden past bij de omschrijving. Stel dat bij de begunstiging staat: de echtgenoot van de verzekerde. Dan gaat de uitkering naar degene met wie de verzekerde getrouwd is op het moment van overlijden.

Wanneer heb ik een Verklaring van erf­recht nodig?
Is de begunstigde niet de echtgenoot/echtgenote en/of de kinderen? Dan ontvangen wij graag een verklaring van erf­recht van je. Deze verklaring hebben wij nodig om vast te kunnen stellen wie tot de kring van erfgenamen behoren. Je vraagt de verklaring op bij een notaris. De notaris verklaart hierin wie er is overleden en wie de erfgenamen zijn. En eventueel wie van de erfgenamen door de overige erfgenamen is gemachtigd om uitkeringen uit verzekeringen te innen. Hieraan zijn kosten verbonden. Die zijn niet bij alle notarissen gelijk. Wij raden je aan om een aantal notarissen te benaderen voor een kostenvergelijking.

In het testament staat een andere begunstigde dan op de polis. Wie ontvangt de uitkering bij overlijden?
De persoon die op de polis als begunstigde staat vermeld, ontvangt de uitkering. Staat in het testament iemand anders vermeld? Dan keren wij toch uit aan de begunstigde zoals op de polis staat vermeld.

Rekent een financieel adviseur kosten?
De financieel adviseur berekent geen kosten voor het melden van een overlijden bij Reaal. Wilt u een advies over de uitkering die u ontvangt na het overlijden? Of wilt u advies over de afwikkeling van een hypotheek? Dan rekent een financieel adviseur daar kosten voor. Spreek van tevoren af met de financieel adviseur welke werkzaamheden hij voor u doet en wat de kosten zijn.

Begrippen die je tegenkomt

Als een dierbare overlijdt, kun je te maken krijgen met allerlei begrippen die je waarschijnlijk niet dagelijks tegenkomt. De belangrijkste leggen we hieronder uit:

Akte van overlijden
De akte van overlijden is een document waarin officieel wordt vastgesteld dat een persoon is overleden. Dit document wordt afgegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Over het algemeen regelt de begrafenisondernemer deze akte.

Akte van verdeling
De Akte van verdeling is een document waarin de verdeling van de erfenis wordt vastgelegd, als er geen testament is opgesteld.

Begunstigde
De persoon die in de verzekering is aangewezen als de ontvanger van de uitkering.

Erfgenamen
Een erfgenaam is iemand die volgens de wet of volgens een testament recht heeft op (een deel van) een nalatenschap. De erfgenaam krijgt niet alleen (een deel van) de bezittingen. Hij of zij is ook aansprakelijk voor (een deel van) de schulden van de nalatenschap.

Erf­recht
Had de overledene geen testament? Dan staat in de wet wie de erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. Dit is het wettelijk erf­recht. Meer informatie over het wettelijke erf­recht vind je op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Executeur
In het testament staat wie de executeur is. De executeur wikkelt de nalatenschap af. De executeur kan erfgenaam zijn maar ook een notaris of ander persoon. Deze moet wel door de overledene zijn aan¬gewezen. De executeur beheert namens de erfgenamen de nalatenschap, betaalt de schulden en dient de belastingaangiften in. Ook kan de executeur goederen verkopen om de schulden te betalen.

Gevolmachtigde
De erfgenamen kunnen iemand benoemen die de afhandeling van de nalatenschap regelt. Deze persoon heet dan de gevolmachtigde

Nalatenschap
Iemand die overlijdt, laat bezittingen na. Bijvoorbeeld een huis, een auto en bank- en spaartegoeden. En soms ook schulden. Zoals een hypotheek of een lening. Alle bezittingen en schulden behoren tot de nalatenschap.

Successiebelasting
Belasting die betaald moet worden over alles wat geërfd wordt.

Testament
Een testament is een document waarin iemand verklaart wat er na het overlijden met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. Met een testament kan iemand dus afwijken van het wettelijk erf­recht. Een notaris stelt een testament op en meldt dit bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Zo kan elke notaris in Nederland dit testament opvragen.

Verklaring van erf­recht
In een Verklaring van erf­recht legt een notaris vast wie de erfgenamen zijn en eventueel wie de nalatenschap mag regelen. Om de bankzaken van de overledene af te wikkelen, is in sommige gevallen een Verklaring van erf­recht nodig. De notaris vertaalt het testament naar een Verklaring van erf­recht.

Handige websites

 • rijksoverheid.nl. Op de speciale website van de overheid lees je alles over overlijden en erven.
 • opzeggen.nl. Heb je hulp nodig bij het opzeggen van een zorg­verzekering, abonnement of loterij? Op deze website vind je opzegbrieven voor meer dan 500 instanties.
 • notaris.nl. Heb je een Verklaring van erf­recht nodig? Deze wordt opgemaakt bij een notaris. Op deze website vind je handige informatie bij het kiezen van een notaris. Je kunt ook bellen met de Notaristelefoon, 0900 – 346 93 93, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur.
 • Centraal Testamentenregister. Als je niet weet of er een testament is, kunt je dat navragen via een notaris of zelf navragen bij het Centraal Testamentenregister.
 • uitvaart.nl. Op deze website vind je alles over het regelen van een uitvaart.