Reaal Garantie­fonds

Het Reaal Garantiefonds is gesloten voor nieuwe inleg en switchen vanuit een ander fonds naar het Reaal Garantiefonds is niet meer mogelijk.

Reaal Garantie­fonds belegt gespreid over de volgende drie beleggingspools:

  • 40% in de Euro Korte Looptijdenpool;
  • 35% in de Euro Obligatiepool;
  • 25% in de Europa Aandelenpool.

De samenstelling van de beleggingen kan onder invloed van de marktomstandigheden veranderen. Tijdelijk kan het Reaal Garantie­fonds liquiditeiten aanhouden.

De Euro Korte Looptijdenpool belegt in vastrentende waarden luidend in euro met een relatief korte resterende looptijd, een laag kredietrisico profiel en een laag liquiditeitsrisico. De beleggingen waardeert kredietbeoordelaar Standard & Poor's, Moody's of Fitch met een gemiddelde minimale rating van A-. De fondsmanagers beleggen in leningen van ondernemingen die financieel gezond zijn of onder wettelijk toezicht staan. Zij kunnen ook beleggen in leningen van de overheid of door de overheid gegarandeerde leningen. Het beleggingsdoel is gericht om op de lange termijn rekening houdend met het risicoprofiel een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren, waarbij als uitgangspunt een verantwoord beleggingsbeleid wordt gehanteerd.

De Euro Obligatiepool belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties van overheden en grote ondernemingen. Om beleggingsrisico's te beperken, gelden restricties voor de gemiddelde portefeuillelooptijd, de kwaliteit en de spreiding van de beleggingen. Het beleggingsdoel is een hoger rendement te behalen dan de benchmark. De vermogens­beheerder voert een actief beleggingsbeleid waardoor een breed gespreide portefeuille ontstaat.

De Europa Aandelenpool belegt in grote en middelgrote ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen met goede winstvooruitzichten. Daarnaast wordt geselecteerd op bedrijven met gezonde balansverhoudingen op de langere termijn. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een hoger rendement te behalen dan de benchmark. Om aan dit beleggingsdoel te kunnen voldoen, voert de vermogens­beheerder een actief beleggingsbeleid en speelt daarbij in op verwachte marktontwikkelingen.

Garantie

Reaal garandeert in het geval dat je belegt in het Reaal Garantiefonds minimaal een netto rendement van 4% samengesteld op jaarbasis. De waarde van jouw verzekering op basis van deze 4% noemt Reaal de bodem­waarde.

Deze garantie is alleen van toepassing:

  • op de twee garantiemomenten:
    1. de einddatum van de verzekering (bij levenslang, einddatum premie of einddatum doelkapitaal);
    2. bij overlijden;
  • als tenminste de laatste tien jaar voor de einddatum van de verzekering in het Reaal Garantie Plus­fonds belegd is.

Naast de waardeontwikkeling op basis van de garantie, is er de waardeontwikkeling op basis van de markt­waarde van de beleggingen. Reaal noemt dit de werkelijke waarde. Als op het garantie moment deze werkelijke waarde hoger is dan de waarde gebaseerd op de bodem­waarde inclusief bonus­rendement, dan wordt de werkelijke waarde van het Reaal Garantiefonds uitgekeerd.

Let op: Afkoop van de verzekering of een switch naar een ander fonds zijn geen garantiemomenten. De be­rekening van de afkoop­waarde of switch­waarde zoals in de polisvoor­waarden is beschreven vindt plaats op basis van de werkelijke waarde. In de voor­waarden lees je meer over de werking van de garantie van je verzekering.

Boven op het gegarandeerd rendement is er een bonus­rendement. Reaal stelt het bonus­rendement vast op basis van het behaalde beleggings­rendement en de verwachte marktontwikkeling. Het bonus­rendement is groter of gelijk aan nul. Het bonus­rendement geldt totdat het opnieuw door Reaal wordt bepaald. Het actuele bonus rendement is 0%.

De garantie bij Reaal Garantie­fonds is gelijk aan de garantie bij Garantie Depot. Lees in de voor­waarden onder Garantie Depot meer over de werking van de garantie bij Reaal Garantie­fonds.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.